Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Koordynator PACJENTA

52 52 19 090

Opieka koordynatora Pacjenta w POZ jest skoncentrowana na potrzebach pacjenta, co oznacza większy nacisk na profilaktykę oraz opiekę ambulatoryjną . Polepszenie kontaktu na linii Lekarz – Pacjent dzięki czemu pacjent będzie czuł się w pełni zaopiekowany a jego potrzeby w pełni usatysfakcjonowane. Koordynator ma na celu również opiekę pacjenta od momentu postawienia przez lekarzy diagnozy poprzez wszystkie etapy leczenia. Wspomaga organizację leczenia w szczególności pacjentów z chorobami przewlekłymi takimi jak nadciśnienie, cukrzyca, niewydolność serca, choroby tarczycy itd.

Koordynator pomoże Ci w:

  • Skorzystaniu z oferty badań profilaktycznych
  • Udzieleniu niezbędnych informacji dotyczących organizacji pracy przychodni
  • Wyszukaniu terminu do lekarza specjalisty
  • Utrzymywaniu kontaktu Lekarza z Pacjentem i jego rodziną w procesie leczenia
  • Przygotowaniu dokumentacji medycznej

Pomocą koordynatora mogą być otoczeni również pacjenci zdrowi potrzebujący informacji/wsparcia w organizacji procesu leczenia bądź znalezienia odpowiedniej placówki zdrowia.

Koordynator jest dla pacjentów przychodni podstawowej opieki zdrowotnej Grupy Euromedica.

Kontakt z Koordynatorem

proszę wpisz swoje imię
proszę wpisz swój PESEL
proszę wpisz swój numer telefonu
Prosimy o wybranie przychodni do której masz złożoną deklarację
proszę podaj swój adres e-mail
Nieprawidłowe dane

Poniżej możesz załączyć różnego rodzaju dokumenty, które mogą być pomocne koordynatorowi. Pamiętaj jednak, iż wszystkie dokumenty zawierające twoje poufne dane powinny być zaszyfrowane, a hasło przesłane w oddzielnej korespondencji.

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Przepisz kod z obrazka
Odśwież Nieprawidłowe dane

Ustawa i Zarządzenie Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (NFZ z 2022 r. poz. 79 z późn. zm.).
 
Rozdział  1 - Postanowienia ogólne
§  2
6) koordynator - osoba, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2021 r. poz. 1050 oraz z 2022 r. poz. 655), zwanej dalej "ustawą o poz", do której zadań należy organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanie informacji o tym procesie oraz zapewnienie współpracy między osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
 
Rozdział  12 - Koordynacja opieki
§  39. 
1. W procesie koordynacji opieki, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o poz, uczestniczy koordynator.
2. Do zadań koordynatora należy budowanie relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces koordynacji, a w szczególności:
1) koordynacja obiegu dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy, w tym nadzór nad jej kompletnością;
2) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu ze świadczeniobiorcą i jego rodziną podczas procesu leczenia;
3) ustalanie terminów realizacji poszczególnych etapów opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki i leczenia;
4) komunikacja pomiędzy personelem administracyjnym, a personelem medycznym zarówno podmiotu leczniczego, w którym jest zatrudniony oraz innych świadczeniodawców zaangażowanych w proces udzielania świadczeń;
5) udzielanie informacji związanych z procesem koordynacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej;
6) analiza i udział w doborze populacji świadczeniobiorców objętych opieką do odpowiednich interwencji zdrowotnych;
7) monitorowanie realizacji indywidualnych planów opieki, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o poz. 3. Świadczeniodawca zapewnia dostępność koordynatora, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, z uwzględnieniem zasad organizacji udzielania świadczeń oraz zgodnie z harmonogramem zasoby określonym w załączniku nr 1 do umowy.
4. Liczbę osób objętych opieką koordynatora oblicza się na podstawie deklaracji wyboru lekarza poz z grupy wiekowej osób w wieku powyżej 24 roku życia.
5. Zalecana liczba świadczeniobiorców objętych opieką koordynatora w wymiarze 0,5 etatu przeliczeniowego nie powinna przekraczać 5000 osób.
§  40. 
1. Należność z tytułu zadań koordynatora stanowi suma iloczynów liczby świadczeniobiorców, o których mowa w § 39 ust. 4, i stawki miesięcznej stanowiącej 1/12 kapitacyjnej stawki rocznej, określonej w lp. 6.1 w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2. Liczba świadczeniobiorców, o której mowa w ust. 1, ustalana jest przez Fundusz według stanu na pierwszy dzień miesiąca stanowiącego okres sprawozdawczy na podstawie zweryfikowanej złożonej listy deklaracji wyboru lekarza poz przekazanej przez świadczeniodawcę w danym okresie sprawozdawczym.
§  41. 
Stawka kapitacyjna, o której mowa w poz. 6.1 załącznika nr 1 do zarządzenia, dotyczy zadania koordynatora związanego z promocją profilaktyki, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.
 
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1050 z późn. zm.).
 
Art.  14.  [Obowiązki świadczeniodawcy w ramach koordynacji opieki zdrowotnej] 
1. W ramach koordynacji, o której mowa w art. 4, świadczeniodawca zapewnia:
1) profilaktyczną opiekę zdrowotną dostosowaną do wieku i płci świadczeniobiorcy oraz zidentyfikowanych problemów zdrowotnych świadczeniobiorcy i populacji objętej opieką;
2) badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.
2. Świadczeniodawca wyznacza osobę, do której zadań należy organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanie informacji o tym procesie oraz zapewnienie współpracy między osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych.

Dlaczego Euromedica?

120
Specjalistów
35
Poradni
20
Lat w branży
8
Placówek